II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu 14-16 Aralık 2023 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

0
1453

Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü tarafından 14-16 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu hakkında Sempozyum Düzenleme Kurulunun açıklaması şu şekildedir:

Değerli Araştırmacılar,

Göç, tüm insanları ilgilendiren toplumsal bir olgudur. Türkiye’de  son yıllarda gerek iç gerekse de dış göçte kayda değer artışlar meydana gelmiştir. Öte yandan ülkemizde yaşanan ve “Yüzyılın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremi insanlar üzerinde derin ve yıkıcı izler bırakmıştır. Yaşanan büyük depremin sonucunda milyonlarca insan zorunlu olarak bulundukları veya yaşadıkları kentlerden göç etmek durumunda kalmışlardır. Ortaya çıkan kitlesel göç sonucunda “demografi, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, politika” gibi çeşitli alanlarda önemli yapısal sorunlar ortaya çıkmıştır. Göçe maruz kalmış ya da göçten etkilenmiş bireylere yönelik sağlıklı politikaların inşası ve özellikle geçici koruma altındaki kişilerin insanlık onuruna yakışan bir yaşam alanının oluşturulmasına yönelik politikaların üretilmesi için göçle ilgili tüm kesimlerin bir araya gelerek teorik tartışmaların yapılması ve uygulayıcılara bir perspektif sunulması gerekliliği hissedilmektedir. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü tarafından 14-16 Aralık 2023 tarihleri arasında II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu düzenlenecektir.

Doğru tedavi için doğru teşhis” ilkesinden hareketle düzenlenecek olan bu sempozyumda, göç çalışmaları konusu ile ilgili teorik bilgilerle kurumsal uygulamaların bir araya getirilmesi; bilimsel araştırmaların ve kurumsal uygulama örneklerinin ortaya konulması; kurumsal uygulamaların teorik çalışmalara dayandırılarak var olan uygulamalara işlevsellik kazandırılması hedeflenmektedir. II. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumu’nda göçle ilgili teorilerin, bilimsel araştırmaların ve kurumsal uygulamaların ortak bir paydada bir araya getirilmesi ve bunların bilimsel çerçevede ele alınması amaçlanmaktadır.

Bu amaç ve kapsam doğrultusunda Göç Çalışmaları alanında bilimsel çalışmalar yapan başta bilim insanlarının, kurum yetkililerinin, saha çalışanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin bir araya getirilerek bir sinerji oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler, hakem sürecinden sonra elektronik ve basılı bir şekilde bildiriler kitabında yayınlanacaktır.

Saygılarımızla.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI
1. Metodoloji ve göç çalışmaları
2. Kültür ve göç
3. Küresel iklim krizi ve göç
4. Sosyal kalkınma ve göç
5. Doğal afetler ve göç
6. Hukuk ve göç
7. Eğitim ve göç
8. Sağlık ve göç
9. Medya ve göç
10. Güvenlik politikaları, uygulamaları ve göç
11. Dezavantajlı sosyal gruplar ve göç
12. Kentleşme ve göç
13. Yoksulluk ve göç
14. Tarih ve göç
15. Savaşlar ve göç
16. Göç Yönetişimi
17. Göç ve STK’lar
18. Diaspora ve Göç
19. Din ve Göç

Kaynak ve ayrıntılı bilgi: http://gocsem.gantep.edu.tr/